Zespół

Urodził się w Krakowie, gdzie ukończył studia teologiczne na obecnym Uniwersytecie Papieskim (specjalność Teologia Pastoralna), studiował też Etnologię i Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej, organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest współzałożycielem i kuratorem Art Agenda Nova w Krakowie (2002), założyciel i prezesem Fundacji Wschód Sztuki (od 2006) i Stowarzyszenia Autorów Sztuk Wizualnych (od 2022).

Jest pełnomocnikiem rodziny Franciszka Starowieyskiego. Reprezentuje również spadkobierczynię zmarłego w 2004 roku Jerzego Dudę-Gracza oraz Muzeum w Sanoku (w kwestiach rynku sztuki związanych ze Zdzisławem Beksińskim), będące spadkobiercą Zdzisława Beksińskiego. Działania Marcina Gołębiewskiego oscylują również wokół reprezentacji żyjących artystów sztuk wizualnych, takich jak Norman Leto, Jerzy Skolimowski czy Łukasz Surowiec.

Dzięki donacjom na rzecz muzeów – został uhonorowany tytułem Mecenasa Kultury Krakowa,za działalność na rzecz Polskiej Sztuki Współczesnej dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a za aktywność na rzecz społeczności lokalnej Krakowa odznaczeniem Prezydenta Miasta “Honoris Gratia”. W 2014 otrzymał odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej”. W 2021 został wyróżniony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Był wykładowcą i jednym z założycieli pierwszych w kraju studiów podyplomowych Rynek sztuki i antyków, które prowadzone są przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dzieli się ze studentami wiedzą na temat funkcjonowania przestrzeni artystycznej w Polsce i za granicą, organizuje szkolenia dla studentów krakowskiej ASP z zakresu polskiego i światowego rynku sztuki, prowadzi spotkania dla studentów kierunku Zarządzanie kulturą i mediami w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zdobywał współpracując z największymi domami aukcyjnymi w Polsce i na świecie oraz z artystami takimi jak: Mirosław Bałka, Paweł Althamer, Jenny Holzer, Jerzy Skolimowski, czy Norman Leto. Członek Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich. Do obszaru jego aktywności należy także pomoc w tworzeniu zbiorów kolekcji korporacyjnych i instytucjonalnych. Współorganizuje również ekspozycje zagraniczne, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Włoszech, Francji, na Białorusi czy w Puszczy Amazońskiej. Komisarz wystaw klasyków sztuki współczesnej miedzy innymi Jerzego Nowosielskiego, Jerzego Dudy-Gracza, czy Andrzeja Wróblewskiego. Swoją kuratelą objął również pierwszą, pośmiertną wystawę rzeźb Zdzisława Beksińskiego, której ekspozycja mieściła się na Zamku Królewskim na Wawelu.

Na szczególną uwagę zasługuje jego działalność organizatorska – przyczynił się do powstania, po raz pierwszy w historii wydarzenia, konceptu Niezależnego Pawilonu Białoruskiego na festiwalu Biennale w Wenecji, wpisującego się w szerszy projekt Contemporary Belarus, mający na celu promocję białoruskiej sztuki współczesnej, która, ze względu na sytuację polityczną, ma trudności z asymilacją ze światowym art worldem. W latach 2013-2016 roku był dyrektorem artystycznym Katowice Streetart Festival. Publikuje miedzy innymi w Rzeczpospolitej, Inwestycje.pl, Obieg.pl, Przekrój.

ENGLISH VERSION

He was born in Krakow, where he graduated from the theological studies at the current Pontifical University (specialty: Pastoral Theology), he also studied Ethnology and Law at the Jagiellonian University. He is a graduate of postgraduate studies in intellectual property law, organized by the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. He is a co-founder and curator of Art Agenda Nova in Krakow (2002), founder and president of the East of Art Foundation (since 2006) and the Association of Visual Arts Authors (since 2022).

He is the representative of Franciszek Starowieyski’s family. She also represents the heiress of Jerzy Duda-Gracz, who died in 2004, and the Museum in Sanok (in matters of the art market related to Zdzisław Beksiński), which is the heir of Zdzisław Beksiński. Marcin Gołębiewski’s activities also oscillate around the representation of living visual artists, such as Norman Leto, Jerzy Skolimowski and Łukasz Surowiec.

Thanks to donations to museums – he was honored with the title of Patron of Culture of Krakow, for his activity for Polish Contemporary Art with a diploma of the Minister of Culture and National Heritage, and for his activity for the local community of Krakow with the “Honoris Gratia” decoration of the Mayor of the City. In 2014, he received the badge of the Minister of Culture and National Heritage “Meritorious for Polish Culture”. In 2021, he was awarded the bronze medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

He was a lecturer and one of the founders of the first postgraduate studies in the country, Market of Art and Antiques, which are run by the Cracow Academy. Andrzej Frycz Modrzewski. He shares his knowledge about the functioning of artistic space in Poland and abroad with students, organizes trainings for students of the Krakow Academy of Fine Arts in the field of the Polish and global art market, and conducts meetings for students of culture and media management at the Institute of Culture of the Jagiellonian University.

 He gained experience working with the largest auction houses in Poland and in the world, as well as with artists such as: Mirosław Bałka, Paweł Althamer, Jenny Holzer, Jerzy Skolimowski and Norman Leto. Member of the Association of Polish Antiquarians. His area of activity also includes assistance in creating collections of corporate and institutional collections. It also co-organizes foreign exhibitions, including in the United States, Germany, Italy, France, Belarus and the Amazon Forest. Commissioner of exhibitions of contemporary art classics, including Jerzy Nowosielski, Jerzy Duda-Gracz and Andrzej Wróblewski. He also curated the first posthumous exhibition of Zdzislaw Beksinski’s sculptures, held at Wawel Royal Castle.

Particularly noteworthy is his organizational activity – he contributed to the creation, for the first time in the history of the event, of the concept of the Independent Belarusian Pavilion at the Venice Biennale festival, which is part of the wider project Contemporary Belarus, aimed at promoting Belarusian contemporary art, which, due to affected by the political situation, has difficulty assimilating with the global art world. In the years 2013-2016 he was the artistic director of the Katowice Streetart Festival.

He publishes, among others, in Rzeczpospolita, Inwestycje.pl, Obieg.pl, and Przekrój.